8/8/21 – David Hogan – “Maintaining The Altar of Prayer”