1-16-19 – David Hogan – “Revelation Faith” (part2)